RPH GEOGRAFI Tingkatan 1 minggu 26 dan 27

MINGGU KE 26

[SET 1

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

22/6/09[Isnin]

23/6/09[Selasa]

24/6/09[Rabu]

Masa

7 dan 8

5 dan 6

9 dan 10

Tajuk

Pergerakan Bumi di dalam sistem suria

-Pengaruh pergerakan Bumi terhadap cuaca dan iklim

Hasil pembelajaran

Aras 2-menghuraikan kejadian siang dan malam dan kejadian empat musim.

Aktiviti

-perbicangan dan soaljawab tentang tajuk berkenaan.

-memcatat maklumat penting untuk dijadikan nota ringkas.

-membuat tafsiran putaran dan peredaran Bumi

-melukis rajah kejadian siang dan malam

-melukis rajah empat musim

-pelajar melengkapkan peta minda

BBM

-rajah

-gambar

Nilai murni/kbkk

-mengecam,memcirikan

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan rajah putaran dan peredaran bumi dengan betul.

Pelajar juga dapat melengkapkan peta minda empat musim dengan betul.

 

SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

25/6/09[Khamis]

25/6/09[Khamis]

26/6/09[Jumaat]

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan 9

Tajuk

Cuaca dan iklim Malaysia

Hasil pembelajaran

Aras 1-mengenalpasti ciri-ciri iklim Negara Malaysia dari segi suhu,angin dan hujan.

Aktiviti

-mentafsirkan graf suhu dan hujan di Bandar x[rujuk buku teks]

-mengenalpasti tiupan angin monsoon

-melukis rajah jenis-jenis hujan dan bayu laut dan bayu darat

-melabelkan dalam peta Malaysia tentang kedudukan angin monsoon.

BBM

-peta Malaysia,rajah dan gambar

Nilai murni/kbkk

-mengaitkan,memcirikan ,mengecam, dan menerangkan sebab.

Refleksi

-pelajar dapat melabelkan rajah-rajah yang disediakan dengan betul.

 

MINGGU KE 27 [SET 1]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

29/6/09[Isnin]

30/6/09[Selasa]

1/7/09[Rabu]

Masa

7 dan 8

5 dan 6

9 dan 10

Tajuk

Cuaca dan iklim Negara Malaysia

Hasil pembelajaran

Aras 1-menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Negara

Malaysia.

Aras 2- Menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim

– dengan Negara Malaysia.

-Menjelaskan kedudukan Negara Malaysia yang bebas daripada taufan

Siklon tropika dan kemarau yang berpanjangan.

Aktiviti

-memcatat maklumat tentang ciri-ciri iklim Malaysia.

-menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.

BBM

Peta Malaysia ,rajah

Nilai murni/kbkk

-mengenal pasti,mengecam dan mencirikan

Refleksi

-pelajar dapat menghasilkan peta minda yang lengkap tentang faktor-faktor iklim

Malaysia.

 

SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1k

Tarikh

2/7/09[Khamis]

2/7/09[Khamis]

3/7/09[Jumaat]

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan 9

Tajuk

-Kerja Kursus Geografi

Hasil pembelajaran

-Tajuk kajian-Bentuk Muka Bumi dan potensinya

Objektif.-mengkaji pelbajai jenis bentuk muka bumi di kawasan kajian.

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk KKG

-mempamerkan contoh-contoh KKG yang baik

-memberikan panduan serta langkah-langkah kerja yang harus diikuti.-

-mengedarkan borang-borang yang diperlukan serta diberikan penerangan.

BBM

Contoh KKG,boring

Nilai murni/kbkk

-mengenal pasti

-mengecam

Refleksi

-pelajar dapat memahami konsep KKG dengan jelas.

RANCANGAN PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

GGU KE 16 [SET 1]

Mata Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

13/4/09[lsnin]

14/4/09[Selasa]

15/4/09[Rabu]

Masa

7 dan8

5 dan 6

9 dan 10

Tajuk

Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan manusia.

7.1-Potensi bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di Malaysia.

Hasil pembelajaran

Aras 1-Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi Negara Malaysia kepada kegiatan manusia.

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk berkaitan-

-membaca dan memahami isi kandungan teks dalam buku teks

-memcatat isi-isi dalam bentuk peta minda yang mudah.

-menghasikan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Negara Malaysia.

BBM

-peta Malaysia

-carta

Nilai murni

-bersyukur

Refleksi

-pelajar dapat membentuk peta minda yang mudah untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Negara Malaysia.

 

*13/4/09[lsnin] adalah hari cuti peristiwa sempena Good Friday.

MINGGU KE 16 [SET 2]

Mata Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

16/4/09[Khamis]

16/4/09[khamis]

17/4/09[Jumaat]

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan 9

Tajuk

Potensi bentuk muka bumi kepada manusia

Konsep-kawasan tadahan

Hasil pembelajaran

Aras 2- menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi,tanah tinggi,tanah pamah,pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan Negara Malaysia.

Aktiviti

-perbincangan tertangan tajuk berkaitan

-merujuk lampiran kerja dan mengisi ruang kosong dengan isi-isi yang releven.

-memcatat isi-isi penting sebagai nota ringkas

-melengkapkan jadual yang disediakan berkaitan dengan tajuk.

BBM

-lampiran kerja

-peta Malaysia

Nilai murni

-bersyukur

Refleksi

-pelajar dapat membuat lampiran kerja dan melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul.

*18/4/09[Sabtu] adalah gentian jadual hari Khamis[1A –buat set 1 dan 1G buat latihan pengukuhan dalam buku teks.

MINGGU KE 17 [SET 1]

 

Mata Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

20/4/09[lsnin]

21/4/09[Selasa]

22/4/09[Rabu]

Masa

7 dan 8

5dan 6

9 dan 10

Tajuk

Potensi dan Halangan Bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

7.2-Potensi pelbagai bentuk muka bumi di Negara-negara lain.

Hasil pembelajaran

Aras 3-membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Negara Malaysia dengan Negara lain seperti;

a.kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan di Switzerland.

b.kepentingan cerun bukit untuk pertanian di Pulau Jawa.

Aktiviti

-membaca dan memahami teks petikan dalam buku teks.

-memcatat isi-isi penting

-berbincang dan menerangkan sesuatu isu yang berkaitan dengan tajuk.

-membuat persamaan dan perbezaan kegiatan manusia di tempat-tempat yang berkaitan.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM

-carta minda,peta Pulau Jawa dan peta Switzerland

Nilai murni

-bersyukur

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual untuk persamaan dan perbezaan kegiatan pelancongan dan kegiatan pertanian di Malaysia dengan Pulau Jawa dan Switzerland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINGGU KE 17 [SET 2]

Mata Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

23/4/09[Khamis]

23/4/09[Khamis]

24/4/09[Jumaat]

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan 9

Tajuk

Pontensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia

7.2-Potensi pelbagai bentuk muka bumi di Negara-negara lain.

Hasil pembelajaran

Aras 3-menbandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Negara Malaysia dengan Negara lain seperti;

c.kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand

d.kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap di Kampuchea.

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-mencatat isi-isi penting

-perbincangan dan menerangkan sesuatu isu berkaitan dengan tajuk.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM

-carta minda,peta pulau Jawa dan peta Switzerland

Nilai murni

Bersyukur

Refleksi

-Pelajar dapat melengkapkan jadual untuk persamaan dan perbezaan kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand dan kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap di Kampuchea.


 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.