RPH GEOGRAFI Tingkatan 1 minggu 26 dan 27

MINGGU KE 26

[SET 1

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

22/6/09[Isnin]

23/6/09[Selasa]

24/6/09[Rabu]

Masa

7 dan 8

5 dan 6

9 dan 10

Tajuk

Pergerakan Bumi di dalam sistem suria

-Pengaruh pergerakan Bumi terhadap cuaca dan iklim

Hasil pembelajaran

Aras 2-menghuraikan kejadian siang dan malam dan kejadian empat musim.

Aktiviti

-perbicangan dan soaljawab tentang tajuk berkenaan.

-memcatat maklumat penting untuk dijadikan nota ringkas.

-membuat tafsiran putaran dan peredaran Bumi

-melukis rajah kejadian siang dan malam

-melukis rajah empat musim

-pelajar melengkapkan peta minda

BBM

-rajah

-gambar

Nilai murni/kbkk

-mengecam,memcirikan

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan rajah putaran dan peredaran bumi dengan betul.

Pelajar juga dapat melengkapkan peta minda empat musim dengan betul.

 

SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

25/6/09[Khamis]

25/6/09[Khamis]

26/6/09[Jumaat]

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan 9

Tajuk

Cuaca dan iklim Malaysia

Hasil pembelajaran

Aras 1-mengenalpasti ciri-ciri iklim Negara Malaysia dari segi suhu,angin dan hujan.

Aktiviti

-mentafsirkan graf suhu dan hujan di Bandar x[rujuk buku teks]

-mengenalpasti tiupan angin monsoon

-melukis rajah jenis-jenis hujan dan bayu laut dan bayu darat

-melabelkan dalam peta Malaysia tentang kedudukan angin monsoon.

BBM

-peta Malaysia,rajah dan gambar

Nilai murni/kbkk

-mengaitkan,memcirikan ,mengecam, dan menerangkan sebab.

Refleksi

-pelajar dapat melabelkan rajah-rajah yang disediakan dengan betul.

 

MINGGU KE 27 [SET 1]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

29/6/09[Isnin]

30/6/09[Selasa]

1/7/09[Rabu]

Masa

7 dan 8

5 dan 6

9 dan 10

Tajuk

Cuaca dan iklim Negara Malaysia

Hasil pembelajaran

Aras 1-menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Negara

Malaysia.

Aras 2- Menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim

– dengan Negara Malaysia.

-Menjelaskan kedudukan Negara Malaysia yang bebas daripada taufan

Siklon tropika dan kemarau yang berpanjangan.

Aktiviti

-memcatat maklumat tentang ciri-ciri iklim Malaysia.

-menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.

BBM

Peta Malaysia ,rajah

Nilai murni/kbkk

-mengenal pasti,mengecam dan mencirikan

Refleksi

-pelajar dapat menghasilkan peta minda yang lengkap tentang faktor-faktor iklim

Malaysia.

 

SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1k

Tarikh

2/7/09[Khamis]

2/7/09[Khamis]

3/7/09[Jumaat]

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan 9

Tajuk

-Kerja Kursus Geografi

Hasil pembelajaran

-Tajuk kajian-Bentuk Muka Bumi dan potensinya

Objektif.-mengkaji pelbajai jenis bentuk muka bumi di kawasan kajian.

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk KKG

-mempamerkan contoh-contoh KKG yang baik

-memberikan panduan serta langkah-langkah kerja yang harus diikuti.-

-mengedarkan borang-borang yang diperlukan serta diberikan penerangan.

BBM

Contoh KKG,boring

Nilai murni/kbkk

-mengenal pasti

-mengecam

Refleksi

-pelajar dapat memahami konsep KKG dengan jelas.

Advertisements

RANCANGAN PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

GGU KE 16 [SET 1]

Mata Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

13/4/09[lsnin]

14/4/09[Selasa]

15/4/09[Rabu]

Masa

7 dan8

5 dan 6

9 dan 10

Tajuk

Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan manusia.

7.1-Potensi bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di Malaysia.

Hasil pembelajaran

Aras 1-Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi Negara Malaysia kepada kegiatan manusia.

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk berkaitan-

-membaca dan memahami isi kandungan teks dalam buku teks

-memcatat isi-isi dalam bentuk peta minda yang mudah.

-menghasikan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Negara Malaysia.

BBM

-peta Malaysia

-carta

Nilai murni

-bersyukur

Refleksi

-pelajar dapat membentuk peta minda yang mudah untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Negara Malaysia.

 

*13/4/09[lsnin] adalah hari cuti peristiwa sempena Good Friday.

MINGGU KE 16 [SET 2]

Mata Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

16/4/09[Khamis]

16/4/09[khamis]

17/4/09[Jumaat]

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan 9

Tajuk

Potensi bentuk muka bumi kepada manusia

Konsep-kawasan tadahan

Hasil pembelajaran

Aras 2- menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi,tanah tinggi,tanah pamah,pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan Negara Malaysia.

Aktiviti

-perbincangan tertangan tajuk berkaitan

-merujuk lampiran kerja dan mengisi ruang kosong dengan isi-isi yang releven.

-memcatat isi-isi penting sebagai nota ringkas

-melengkapkan jadual yang disediakan berkaitan dengan tajuk.

BBM

-lampiran kerja

-peta Malaysia

Nilai murni

-bersyukur

Refleksi

-pelajar dapat membuat lampiran kerja dan melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul.

*18/4/09[Sabtu] adalah gentian jadual hari Khamis[1A –buat set 1 dan 1G buat latihan pengukuhan dalam buku teks.

MINGGU KE 17 [SET 1]

 

Mata Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

20/4/09[lsnin]

21/4/09[Selasa]

22/4/09[Rabu]

Masa

7 dan 8

5dan 6

9 dan 10

Tajuk

Potensi dan Halangan Bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

7.2-Potensi pelbagai bentuk muka bumi di Negara-negara lain.

Hasil pembelajaran

Aras 3-membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Negara Malaysia dengan Negara lain seperti;

a.kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan di Switzerland.

b.kepentingan cerun bukit untuk pertanian di Pulau Jawa.

Aktiviti

-membaca dan memahami teks petikan dalam buku teks.

-memcatat isi-isi penting

-berbincang dan menerangkan sesuatu isu yang berkaitan dengan tajuk.

-membuat persamaan dan perbezaan kegiatan manusia di tempat-tempat yang berkaitan.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM

-carta minda,peta Pulau Jawa dan peta Switzerland

Nilai murni

-bersyukur

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual untuk persamaan dan perbezaan kegiatan pelancongan dan kegiatan pertanian di Malaysia dengan Pulau Jawa dan Switzerland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINGGU KE 17 [SET 2]

Mata Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

23/4/09[Khamis]

23/4/09[Khamis]

24/4/09[Jumaat]

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan 9

Tajuk

Pontensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia

7.2-Potensi pelbagai bentuk muka bumi di Negara-negara lain.

Hasil pembelajaran

Aras 3-menbandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Negara Malaysia dengan Negara lain seperti;

c.kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand

d.kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap di Kampuchea.

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-mencatat isi-isi penting

-perbincangan dan menerangkan sesuatu isu berkaitan dengan tajuk.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM

-carta minda,peta pulau Jawa dan peta Switzerland

Nilai murni

Bersyukur

Refleksi

-Pelajar dapat melengkapkan jadual untuk persamaan dan perbezaan kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand dan kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap di Kampuchea.